معامله با کور و کر و بی سواد

اگر در معامله طرف مقابل کور و بی سواد باشد ایا معامله صحیح خواهد بود در صورت نبودن چه باید کرد؟

18 اردیبهشت 1399 221

با سلام خدمت شما
مستند به ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی