عدم توجه قاضی به نظریه کارشناس

باتوجه به تبصره 1 ماده 477 نمی‌توان بی توجهی قاضی به نظریه کارشناس را مطرح نمود؟

18 اردیبهشت 1399 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی