خواهان تحویل مبیع

سلام نفر اول ملکی رو به نفر دوم میفروشه و نفر دوم هم ملک رو به نفر سوم میفروشه بعد از دوسال نفر اول از نفر دوم جهت فسخ معامله و گرفتن مبیع شکایت میکنه الان تکلیف نفر سوم که مبیع در مالکیت اوست و در آنجا سکونت دارد چیست با تشکر

16 اسفند 1398 8
در صورت فسخ معامله اول صرفا نفر سوم می تواند به نفر قبل از خود مراجعه و ثمن خود را استرداد و خسارات و غرامت دریافت نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی