فسخ معامله توسط فروشنده اول معامله دوم را باطل میکند؟

سلام نفر اول ملکی رو به نفر دوم میفروشه و نفر دوم هم ملک رو به نفر سوم میفروشه بعد از دوسال نفر اول از نفر دوم جهت فسخ معامله و گرفتن مبیع شکایت میکنه الان تکلیف نفر سوم که مبیع در مالکیت اوست و در آنجا سکونت دارد چیست با تشکر

16 اسفند 1398 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی