عفو قوه قضاییه در صورت عدم معرفی خود به زندان آیا تعلق میگیرد؟

با سلام. آیا امکان دارد پرونده هایی که مختومه و قطعی شده ولی محکوم علیه پرونده خودش را به زندان معرفی نکرده باشد ؛؛؛ پرونده اش شامل عفو رهبری یا عفو عمومی قوه قضاییه قرار بگیرد؟؟؟

19 اسفند 1398 180

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی