پاسخ به تجدید نظرخواهی‌ اعسار مهریه

سلام.ببخشید بنده لایحه دفاعیه دوم که پاسخ به تجدیدنظرخواهی‌ همسرم برای اعسار مهریه میباشد را کجا باید تحویل بدهم؟که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود؟

19 اسفند 1398 174

باسلام تبادل لوایح در دادگاه بدوی که در این خصوص دادگاه خانواده که رای اعسار را صادر نموده است، صورت میگیرد. پس از انقضای مهلت دفتر دادگاه مدارک را به دادگاه تجدیدنظر ارسال مینمایند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی