تلف حکمی در مورد آپارتمان چیست؟

با سلام تلف حکمی در مورد آپادتمان چه حکمی دارد اگر نفر اول آپارتمان رو به نفر دوم بده و نفر دوم به سوم بده سپس نفر اول بنا به دلایلی فسخ معامله و ملکش رو از نفر دوم بخواد ایادر این صورت با توجه به انتقال ملک به نفر سوم ملک در حکم تلف خواهد بود و نفر دوم باید ضرر و زیان به نفر اول بده ؟

20 اسفند 1398 272

سلام
مستندا به مفهوم مواد ۴۵۵ و ۴۵۴ قانون مدنی و مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر انحلال عقود ناشی از فسخ و انفساخ باشد، تحقق صرف بیع صحیح قبل از اعلام فسخ و انفساخ ، مصداق بارز "تلف حکمی"خواهد بود بنابراین اگر معامله دوم و سوم طبق رای دادگاه فسخ شود در حالیکه ملک به دیگری منتقل شد تلف حکمی است و فروشنده فقط حق مطالبه قیمت و خسارت را دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی