خانه در کنار ریل راه آهن است قیمت گذاری ملک به چه صورت است؟

سلام خانه ام در سر راه ریل راه اهن برای عبور اهن قرار گرفته برای اینکه بخواهند قیمت خانه را بهم بدهند می توانم قیمت را خودم تعیین کنم.

22 اسفند 1398 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی