بیمه اجباری7درصدسهم کارگراست؟

سلام.اگرهیئت حل اختلاف حق السعی ایام بلاتکلیفی من رو ازفروردین۹۹تا۳۱تیرماه۹۹ دردادنامه حقوق بلاتکلیفی وبیمه بلاتکلیفی برایم لحاظ کندباتوجه به اینکه حقوق قانونکارسال۹۹به ازای۳۱روز۱۸۹۶۰۰۰تومان میباشدایاهیئت حل اختلاف بابت حق بیمه اجباری ان ایام که۷درصد ان برعهده کارگراست ازحقوق قانونکارکارگردردادنامه کسرواعمال میکندیاخیر؟

23 خرداد 1399 133

سلام
کاربر محترم مار فرما مکلف است طبق رای هیت (صرفا کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه اجباری می شود ) طبق ضوابط تامین اجتماعی پرداخت نمایید و عملا در لیست بیمه سهم خود را پرداخت و سهم کارگر را از حقوق کسر و پرداخت می نمایید و الباقی طلب را به کارگر پرداخت خواهد کرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی