دردادگاه حقوقی چگونه ایرادو جرح شهودکنم؟

ایا به قاضی دادگاه میتوان بصورت شفاهی بگم که طبق ائین دادرسی مدنی شهودشاکی ازاشنایان نزدیک شاکی است که من انهارومیشناسم ودرمقام تشخیص صالح بودن یانبودن بنده نمیباشندکه برعلیه بنده شهادت بدهند.یعنی صلاحیت دادن شهادت برعلیه بنده روندارند.دردادگاه حقوقی چگونه ایرادو جرح شهودکنم؟ایانیازبه ثبت دادخواست یاتنظیم شکوائیه برعلیه شهودشاکی نیازهست یاخیر؟لطفاراهنمایی دقیقی کنید.

25 اسفند 1398 33
چنانچه شهود شهادت کذب در دادگاه حقوقی علیه شما نمایند می توانید به همین اتهام از ایشان شکایت کیفری نمایید و جرح و تعدیل در این خصوص وجود ندارد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی