آیا طرح شکایت مانع نقل انتقال اموال متهم می شود؟

سلام شخصی قرارشد مارا به کربلاببرداماخیانت کردبنده مجبورشدم شکایتی از کلاهبردار بکنم که موقع شکایت شماره پلاک خودرو کلاهبردار رانوشتم حالاایاکلاهبرداره میتواند ماشین راب اسم کسی بزن ویابفروشه وایاشماره پلاک خودرو کلاهبردار بعنوان تخلف توثامانه ثبت شده سپاسگزارم

26 اسفند 1398 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی