مجازات حمل هروئین

با سلام اگر شخصی که دو و نیم گرم شیشه و نیم گرم هروئین و یک عدد پایپ به همراه دارد دستگیر شود حداقل و حداکثر حکمش چه خواهد بود؟

25 خرداد 1399 186

سلام
کاربر گرامی ‌ مطابق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی ( شیشه ) مرفین و کوکائین را
وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید
و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با
توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:
1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا
پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و
سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو
تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
و در خصوص نگهداری آلات استعمال برابر ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر ‌مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و
ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال
جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی
هستند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی