;
آیا ملکی که مستاجر در آن است میتوانم بفروشم؟

سلام ملکم را میخواهم بفروشم مستاجر دارد خانه ام به خریدار هم گفتم بعدا مشکلی برام پیش نمیاد ؟

28 اسفند 1398 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی