نفوذ کارفرما درهیات تشخیص اداره کار

سلام.اقای جمشیدوندعزیزاگرمطالب نوشته های بنده رومیخوندین علت اخراج موجه بدلیل زوال زمینه اشتغال عنوان شده.شماگفتیدشغل خاصی درقراردادنوشته باشید درحالی که اینگونه نیست.کارفرماباحقه وترفنددرکاغذازکارگران ومشتریان خودش برعلیه بنده شهودجمع اوری کرده که بنده درحین کارفحاشی واهانت وتوهین میکنم.درحالی که بنده نیزدردفاعیاتم درهیات حل اختلاف گفتم که کارفرمابرای اینکه کارگران خودش روازکاراخراج نکنه ازاونهابه زورامضاگرفته که بااین حقه وترفندمانع صدورحکم بازگشت به کاربنده بشه یعنی درحقیقت کارفرماازدینش میخوادفرارکنه وبه استنادماده67ائین دادرسی کارنمیخوادحق السعی ایام بلاتکلیفی بنده روازتاریخ اخراج پرداخت کنه.یعنی درحقیقت کارفرمابادادن رشوه به هیات تشخیص عملادرپرونده من نفوذکرده ودرنوبت اول ودوم هیات حل اختلاف نیومدودرنوبت سوم قرارشدبازرس به محل کارگاه اعزام بشه جهت بررسی علل اخراج ازکاروقراردادفی مابین یکساله که منعقدشده.بنده درجلسه هیات حل اختلاف هم گفتم اخذشهودازکارگربرخلاف رویه ائین دادرسی کارودیوان عدالت اداری است .توهین وفحاشی درحیطه دادگستری میباشدونه اداره کار.منتهاچون کارفرمابه هیات تشخیص رشوه که داده حرف ادم روکه قبول نمیکنند.حالااگراقای جمشیدونداگرنمیتونیددقیقاراهنمایی کنیداجازه بدیدازدیگروکلاهمین سوال روبنده بپرسم وگرنه خودتون جواب بدید.

28 اسفند 1398 109

سلام
کاربر محترم بنده هم کاملا واضح عرض کردم که چون دلیل را زوال شغل نوشته پس شهادت شهود به نوعی در رای تاثیر نداشته و شما باید اثبات کنید که سمت شما هنوز وجود دارد یا مقید به اشتغال به شغل خاص نبودید اگر موثر واقع نشد از رای به دیوان عدالت دادخواست بدهید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی