اعاده حیثیت وتعرض به حریم خصوصی

سلام خانمی امده درمنزل ما وشروع به سروصدا کردن وتوهین وفحش دادن به من ومنو مسخره کرد وجلوی همسایه ها به ما گفت دزد وبه زور وارد منزل ماشد ومنو کتک زد میشه بگید چجوری میتونم ازش شکایت کنم

11 شهریور 1399 191

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی