تصرف اراضی ملی چه جرمی دارد؟

سلام شخصی ازاراظی ملی زمینی راشخم زده بودکه توسط منابع طبیعی توقیف گردید ومنابع طبیعی آن زمین را بنام اراضی ملی نوشتن که پس از 10 سال پسران آن شخص دوباره آنجا راشخم زدن حالا جریمه زندان وغیره چیست؟

29 اسفند 1398 87

قانونگذار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم تصرف عدوانی در زمره مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود و این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به صورت مبهم و در قالب یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد جرم‌انگاری شده است
و در ماده ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی آمده است
اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی