نفوذکارفرمادرهیات تشخیص اداره کار

اقای جمشیدوندشماکه میفرمائید باید اثبات کنید که سمت شما هنوز وجود دارد یا مقید به اشتغال به شغل خاص نبودید.شغل بنده درشرکت حسابداربودوچگونه اثبات کنم که سمتم هنوزوجودداردویامقیدبه اشتغال به شغل خاص نبودم؟؟؟؟؟؟کارفرمادرجلسه هیات تشخیص کنارم بودچجوری همچین ادعاهای واهی برعلیه بنده کرده ولی درجلسه هیات تشخیص کارفرماحرفی ازنبودن وحذف شدن شغل بنده ویاادعای اشتغال به شغل خاصی نکرد.چگون درهیات حل اختلاف اثبات کنم اقای جمشیدوندلطفاکمکم کن تابه حقم برسم.

29 اسفند 1398 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی