نفوذکارفرمادرهیات تشخیص اداره کار

البته اقای جمشیدوندعذرمیخوام که صادق نبودم بگذاریدراستش روبگم عنوان شغلی که درقراردادکاریکساله به دستورکارفرمانوشته بودیم منشی گری وپشتیبانی حساب شرکت بودالبته یه جورایی شبیه به حسابدارحالانمیدونم نظرشمادراین موردچیست؟

29 اسفند 1398 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی