عده وفات برای یک خانم چه مدته؟

عده وفات برای یک خانم چه مدته؟ و آیا دوباره میتوانم درخواست کنم و آیا دوباره میتوانم درخواست کنم

01 فروردین 1399 76

بر اساس آیه 24 سوره مبارکه بقره و ماده 1154 قانون مدنی ، " عده وفات چه در نکاح دائم چه در نکاح منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است ... " . بر اساس این ماده مدت زمان عده وفات شوهر ، چهار ماه و ده روز است . مدت عده وفات شوهر چه در عقد دائم و چه در عقد موقت یکسان است و از این لحاظ تفاوتی میان عده وفات عقد دائم و عده وفات عقد موقت نیست . بنابراین ، حتی در صورتی که زن در عقد موقت مردی باشد و مرد فوت کند ، زن ملزم است تا مدت چهار ماه و ده روز ازدواج نکند .

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی