نفوذکارفرمادرهیات تشخیص اداره کار

سلام مجددبه اقای جمشیدوند.اقای جشیدوندشماکه میفرمائیدبایک وکیل صحبت کن من هم باوکیل صحبت کردم وهم 5بارپرونده حقوقی خودم رودراداره کارمطالعه کردم.خلاصه پرونده ام روبرای شمامینویسم: درنوبت اول هیات تشخیص بنده دراضهاراتم بازگشت به کار(حکم ابقابه کار)خواستم واصل وکپی قراردادیکساله روبه هیات دادم واظهاراتم روکارشناس هیات تشخیص درکاغذمخصوص خودش نوشت.برای کارفرماکه گفت ودراظهاراتش نوشت که کارگربه دلیل شکات وبی نظمی ازکاراخراج شده است.کارفرماهمگاغذشهودی که برعلیه بنده جمع اوری کرده بودروارائه کردوضمیمه پرونده شد. درنوبت دوم هیات حل اختلاف بنده اذعان کردم که اخذشهودبرعلیه کارگربرخلاف رویه ائین دادرسی کارودیوان عدالت اداری است وکارفرماباتهدیدمبنی براخراج کارگران خودش اونهارومجبوربه امضابرعلیه بنده کرده تامانع صدورحکم بازگشت به کاربنده بشه. بالاخره درصورتجلسه نوبت دوم هیات حل اختلاف نوشته شدکه پرونده به علل زیربه بازرسی ارجاع میگردد: بررسی علل اخراج ازکاربه موجب صورتجلسه مورخه30مهر98که ضم پرونده شده(همان کاغذی که کارفرمابرعلیه بنده باحقه ونیرنگ وباترفندامضاگرفته)وامربه توجه به قراردادفی مابین منعقدشده یکساله. پس اقای جمشیدونددیدیدکه کارفرمابادادن رشوه به هیات تشخیص اخراج بنده روباان کاغذشهودموجه کرده نه چیزدیگه ای شمااقای جمشیدوندزوال زمینه اشتغال روتحت الفظی معنی میکنیدومیگوییدشغل خاص درحالی که کارفرمادرجلسه هیات تشخیص چنین ادعایی نکرده مبنی برشغل خاص . چون من درجلسه کنارش بودم. الان اقای جمشیدوند چه کمک یاراه حلی به اینجانب میتونیدارائه بدید.

02 فروردین 1399 137

سلام
اولا بی انضباطی در کار باید طبق قانون کار به کارمند ابلاغ گردد و در صورت تکرار می تواند از دلایل اخراج باشه
ثانیا وقتی با شرایط فوق زوال شغلی در حکم آمده و مستند آن شهادت کارگران باشد اشکال دارد
پس حتما از رای صادر اعتراض و به دیوان دادخواست بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی