;
اگر شک شود که طفلی اول زنده بوده بعد فوت شده باید چکار کرد ؟

سلام اگر زمانی که جنین به دنیا بیاید شک شود که اول زنده بوده بعد فوت شده باید چکار کرد ؟

02 فروردین 1399 38

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی