من و برادرم خانه ای از پدرم به ارث بردیم چگونه برای آن سند شش دانگ بگیریم؟

من ‌و برادرم یک منزل دو طبقه از پدرمون بهمون ارث رسیده قصد فروش هم نداریم چه گونه می توانیم سند شش دونگ بگیریم؟

02 فروردین 1399 155

سلام
شما می توانید برای اموال غیر منقول موروثی اول سند موروثی بنام خود بگیرید سپس تقاضای افراز ‌‌اخذ سند شش دانگ برای هر طبقه نمایید در صورتیکه شهرداری انرا قابل تفکیک اعلام کند اداره ثبت با تنظیم صورتجلسه تفکیکی برای هر طبقه سند شش دانگ صادر می کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی