مالیات ارث چیست؟

سلام به من ارث رسیده است برای اینکه سند بزنیم گفتند باید مالیات بدهیم چقدر می شود‌.

02 فروردین 1399 119

بله در هنگام انتقال سند از طریق دفتر خانه اسناد رسمی به جهت اخذ مفاصا حساب مالیاتی به اداره دارایی معرفی و پس از پرداخت مالیات بر ارث به نسبت سهم هر طبقه از وراث نهایتا نسبت به انتقال سند ملک اقدام می گردد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی