فوت یکی از وراث که نامش در حصر وراثت آمده

سلام گواهی حصر وراثت گرفته شده است. تحریر ترکه نیز در شورای حل اختلاف انجام شده است. حالا که می خواهیم دادخواست تقسیم ترکه را بدهیم، یکی از وراثی که نامش در گواهی حصر وراثت آمده است، فوت نموده اند. چه کار باید انجام دهیم؟ با همین گواهی حصر وراثتی که داریم می توانیم دادخواست تقسیم ترکه را به دفاتر خدمات قضایی بدهیم؟ اگر دادگاه متوجه فوت یکی از وراث شود چه تصمیمی می گیرد؟

04 فروردین 1399 93

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی