ماده 650کیفری و 9شورای حل اختلاف در مورد شهادت کذب

با سلام اینجانب در یک پرونده اعسار در شورا دونفر علیه بنده شهادت کذب داده اند و خسارت وارد کرده اند که علیه شان شکایت در دادسرا کرده ام حال با توجه به این که ماده 650شهادت کذب مجازات اسلامی شورا ،دادگاه نبوده ولی مقامات رسمی هستند و این که اگر اصل خواسته در شورا پیگیری شود پرونده اعسار ان در صلاحیت اجباری شورا قرار میگیرد و در صورت درخواست یا توافق طرفین هم امکان رفتن به دادگاه را ندارد .چه اقدامتی می توان در این باره انجام داد آیا ماده قانونی وجود دارد که نظر دادیار را عوض کرد؟

09 اسفند 1398 108

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی