تحویل مبیع در بیع های متعدد بر عهده کیست؟

باسلام نفر اولی ملکی رو به نفر دوم میفروشد و نفر دوم همان اپارتمان رو به بنده که نفر سوم هستم میفروشد بعد از مدت دوسال نفر اول بر اساس مبایعه نامه که با نفر دوم داشت شرایط فسخ مهیا میشه و فسخ معامله رو از نفر دوم میخوا د و خواهان تحول مبییع هستش دادگاه رای داده که نفر دوم مبیع را که هم اکنون تحویل بنده است به نفر اول برگرداند و نفر دوم موظف به برگرداندن ثمن معامله به اضافه خسارات به نفر سوم که بنده هستم میباشد سوال بنده اینه با توجه به اینکه بنده در ان ملک دو سال هستش که سکونت دارم و از طرفی نفر دوم اظهار میکند که پولی ندا رد که به بنده بدهد ایا با توجه به این شرایط ایا بنده حق دارم که ملک رو به نفر اول تحویل ندهم چون من از نفر دوم خریدم و اون هم پولی ندارد که به بنده بدهد ایا با توجه به این شرایط ایا دادگاه میتواند حکم به تخلیه بنده بدهد یا نه با تشکر

05 فروردین 1399 42

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی