فعالیت ورزشی مشمول مالیات می شوند؟

من ورزشکار هستم آیا فعالیت های ورزشی من مشمول مالیات است . با تشکر

05 فروردین 1399 170

مطابق ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی در صورت ارسال اظهار نامه مالیاتی و رعایت س تبصره 1 ماده 146 ق.م.م معاف خواهند بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی