فعالیت ورزشی مشمول مالیات می شوند؟

من ورزشکار هستم آیا فعالیت های ورزشی من مشمول مالیات است . با تشکر

05 فروردین 1399 156

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی