فاکتور فاقد مشخصات اعتبار دارد؟

اگر فاکتور فاقد مشخصات فروشنده باشد آیا در زمان رسیدگی مالیاتی موجب عدم قبول آن می شود ؟

05 فروردین 1399 86

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی