فاکتور فاقد مشخصات

اگر فاکتور فاقد مشخصات فروشنده باشد آیا در زمان رسیدگی مالیاتی موجب عدم قبول آن می شود ؟

05 فروردین 1399 30
براساس قانون اگر فاکتور فاقد مشخصات خریدار یا فروشنده باشد موجب برگشت هزینه ها می شود و موجبات رد دفاتر خواهد بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی