صدور بارنامه به نام شخص حقیقی

اگر بارنامه یک کالا بنام یک شخص حقیقی صادر شود و بنام شرکت نباشد مشکلی به وجود می اید .

05 فروردین 1399 126

چنانچه بارنامه بنام شخص حقیقی باشد مورد قبول در هزینه های شرکت نیست مگر اسناد و مدارک مثبته دیگری به اداره امور مالیاتی ارائه شود که حاکی از انتقال کالاهای مربوطه از شخص حقیقی به شخص حقوقی می باشد که در این صورت موضوع در واحدهای مالیاتی قابل بررسی خواهد بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی