اعتراض به برگ تشخیص

با سلام چه مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص است و بعد از اعتراض مودی اداره امور مالیاتی چه مدت زمان دارد رسیدگی کند و نحوه رسیدگی به چه صورت است .

05 فروردین 1399 30
مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص از تاریخ ابلاغ به مودی 30 روز می باشد و بعد از آن توسط هیت مربوطه در اداره دارایی رسیدگی انجام خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی