عدم ارسال اظهار نامه مالیاتی

سلام بنده نتوانستم در موعد مقرر اظهار نامه مالیاتی خود را ارسال نمایم باید چه کار کنم .

05 فروردین 1399 108

در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالیات به صورت علی الرس محاسبه خواهد شد و با ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ، مستندات مذکور می تواند بعنوان قرائن مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی