به واریز بانکی مالیات تعلق میگیرد؟

اگر پولی توسط بستگان درجه یک به حساب واریز شود آیا مشکلی به وجود می آید .

05 فروردین 1399 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی