قرارداد

سلام در قراردادی که میخوام امضا کنم نوشته مسلوب المنفعة میخوام ببینم معنیش چیه ؟

06 فروردین 1399 14
سلام چنانچه منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص دیگری منتقل شده باشد آن عین را مسلوب المنفعة می گویند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی