فروش ششدانگ یک ملک توسط چهار شریک مشاعی که سایرین امضا نکردند صحیح است ؟

سلام ، بیع نامه ای تنظیم شده است و مورد معامله شش دانگ یک قطعه زمین مشاعی است ولیکن چهار نفر از شش نفر مالک مشاعی امضا کرده اند. آیا این موضوع که در بیع نامه مورد معامله شش دانگ یک ملک است و ففط چهار نفر از مالکین امضا کرده اند برای فروشندگان مشکل ساز نیست ؟؟ آیا نباید مثلا به جای شش دانگ در بیع نامه نوشته میشد چها دانگ ؟؟؟ ممنون

11 اسفند 1399 181

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی