پرداخت نکردن یا تاخیر در پرداخت اجاره بهاء

با سلام اگر مستاجر با وجود آنکه در بنگاه قرارداد اجاره نامه بسته باشد.و در عین حال در پرداخت اجاره ماهانه به صاحب مغازه تاخیر داشته باشد یا نخواهد چند دوره اجاره مغازه را به صاحب مغازه پرداخت کند صاحب ملک چگونه باید ّبرای گرفتن اجاره خود در تاریخ مقرر شده در قرارداد و همچنین خسارت دیر کرد اجاره خود اقدام کند؟

07 فروردین 1399 61

در صورتی که مستاجر اقدامی جهت پرداخت اجاره بهای معوقه خود ننماید، موجر می تواند نسبت به اقامه دعوی جهت مطالبه اجور معوقه برابر ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر اقدام نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی