;
پرداخت نکردن یا تاخیر در پرداخت اجاره بهاء

با سلام اگر مستاجر با وجود آنکه در بنگاه قرارداد اجاره نامه بسته باشد.و در عین حال در پرداخت اجاره ماهانه به صاحب مغازه تاخیر داشته باشد یا نخواهد چند دوره اجاره مغازه را به صاحب مغازه پرداخت کند صاحب ملک چگونه باید ّبرای گرفتن اجاره خود در تاریخ مقرر شده در قرارداد و همچنین خسارت دیر کرد اجاره خود اقدام کند؟

07 فروردین 1399 33

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی