انتقال سند با ارائه وکالت کاری

باسلام شخصی به همسرش(زوجه)وکالت کاری و اداری واگذار کرده و زوج در زندان بوده حال سوال این است که زوجه ۳طبقه منزل زوج را در ثبت به نام خود زده آیا انتقال مالکیت صحیح بوده یا قابل ابطال هست؟در زمان انتقال مالکیت زوجه در حالی که اطلاع از همسرش داشته که در زندان است اما در زمان انتقال مالکیت از مکان زوج اظهار بی اطلاعی کرده و برای مزایده فقط خود زوجه شرکت کرده تخلف است؟ و سوال اخر اینه که آیا می توان باز منزل را به مالکیت زوج درآورد؟

08 فروردین 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی