آيا اگر پايان كار ساخت ملك را نداشته باشيم ميتوانم آن ملك را اجاره دهم؟

سلام آيا اگر پايان كار ساخت ملك را نداشته باشيم ميتوانم آن ملك را اجاره دهم؟

10 فروردین 1399 58

كاربر محترم
هرچند مستند به ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاك، فردي مالك است كه سند رسمي دارد يا سابقه ثبتي به نام او است ، پس هرگونه نقل و انتقال اموال غير منقول مانند ساختمان و زمين حتما بايد به صورت رسمي باشد . در صورتي كه سند اوليه به نام افراد باشد يا قولنامه ملكي به نام فرد باشد ميتواند آن را اجاره دهد
و وجود پايان كار و يا عدم وجود آن مانع اجاره دادن ملك نيست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی