کارگر و‌کارفرما

اگر اخراج کارگر توسط هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف غیرموجه تشخیص داده شود. از تاریخ اخراج در دادنامه (رای) حق السعی ایام بلاتکلیفی فقط و فقط ۴ مورد حقوق و بیمه بلاتکلیفی و حق مسکن و بن کارگری نوشته میشود؟ لطفا اسم ببرید؟

09 اسفند 1398 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی