پولی برای استخدام وکیل ندارم باید چکار کنم؟

سلام من واقعا وضع مالی خیلی بدی دارم و دادگاه گفته که باید وکیل داشته باشم وقتی من پولش و ندارم باید چکار کنم ؟

11 فروردین 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی