آیا توهین و تهدید که منع تعقیب از طرف دادگاه صادر شده بازهم قابل پیگیری است؟

باسلام شخصی با شکایت ضرب و شتم عمد وتوهین و تهدید شکایت کرده در مرحله بازپرسی اتهام توهین منع تعقیب بوده و ضرب وشتم با کیفر خواست رأی مبنی بر وقوع جرم صادر شده با وجودی که تمام مدارک به نفع من بوده و اصلأ در مدارکی که شاکی داده که فیلم چیزی از ضرب و شتم نیست پزشکی قانونی با زمان درگیری مطابقت ندارد شاهد هم گفته هایش رأ نقض کرده حال رأی قطعی است آیا قابل اعتراض است؟ودرضمن مبلغ دیه شش هزارم دیه مرد کامل است

09 اسفند 1398 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی