بیمه بانک و بیمه تامین اجتماعی همزمان قابل واریز است برای بازنشستگی زودتر؟

باسلام.آیا کسی که کارمند بانک ملی است وتحت پوشش بیمه بانک است میتواند همزمان حق بیمه تامین اجتماعی هم پرداخت کند ودرآینده از هردو سازمان حقوق مستمری بگیرد؟آیا میتوان هم پوشانی کرد وزودتر بازنشسته شد؟با سپاس

11 فروردین 1399 73

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی