بیمه بانک و بیمه تامین اجتماعی همزمان قابل واریز است برای بازنشستگی زودتر؟

باسلام.آیا کسی که کارمند بانک ملی است وتحت پوشش بیمه بانک است میتواند همزمان حق بیمه تامین اجتماعی هم پرداخت کند ودرآینده از هردو سازمان حقوق مستمری بگیرد؟آیا میتوان هم پوشانی کرد وزودتر بازنشسته شد؟با سپاس

11 فروردین 1399 79

سلام
امکان اخذ دو مستمری از دو صندوق نیست
امکان هم پوشانی نیز برای بازنشستگی زود هنگام نیز وجود ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی