تخریب حصار و استخر در باغ و زمین کشاورزی آیا قانونی است؟

سلام. آیا سازمان مسکن میتواند داخل زمین کشاورزی وارد شده که همراه با حصار بلوکی ایجاد شده برای گود برداریِ استخر بوده، استخر را تخریب کند؟

10 اسفند 1398 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی