مواد مخدر

سلام من در کشت خشخاش بودم بار ۳ است که پلیس فهمیده و کشتمو از بین برده به قید وثیقه ازادم میخوام ببینم چون بار سومه جرمم چیه ؟

12 فروردین 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی