مواد مخدر

سلام من در کشت خشخاش بودم بار ۳ است که پلیس فهمیده و کشتمو از بین برده به قید وثیقه ازادم میخوام ببینم چون بار سومه جرمم چیه ؟

12 فروردین 1399 77

سلام به استناد ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر برای بار ۳ ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق دو تا پنج سال حبس

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی