در صورت مفقود بودن مدارک سابقه کاری چگونه وجود سابقه کاری را اثبات کنم؟

با سلام بنده در ادار‌ه‌ای کارمیکنم که نزدیک بازنشستگی میباشم و رسمی میباشم. دو سال از خدمتم را به علت عدم مدارک مالی که ازمحل تنخواه داده شده حساب نکردن در صورتی که مدارک قرارداد که به طور شش ماهه بوده موجود میباشد، اما مدارک پرداخت مالی نیست و بخاطر گذست زمان از بین رفته. راهنمایی بفرمایید چگونه میتوانم ادعای سوابق بنماییم.

10 اسفند 1398 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی