طلب اجاره منزل مسکونی به نام زن

میخواهم منزل مسکونی خریداری کنم و دو دانگش را به نان همسرم بزنم.سوال این است آیا زنم می تواند بعد از مدتی اعلام نماید چون تامین مسکن بر عهده مرد بوده است باید اجاره منزل مسکونی به میزانی که به نام زن بوده است را از زمانی که به نام زن شده است را از مرد طلب کند ؟ اگر جواب مثبت است چه تعهدی از زنم بگیرم که در آینده چنین طلبی نکند ؟

13 فروردین 1399 14
سلام
کاربر محترم شما در شرط ضمن عقد بیع حق انتفاع دو دانگ را تا مدت عمر خود برای خود قرار دهید و حتی می توانید شرط فسخ نیز هم قرار دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی