میخواهم منزل مسکونی خریداری کنم و دو دانگش را به نان همسرم بزنم

میخواهم منزل مسکونی خریداری کنم و دو دانگش را به نان همسرم بزنم.سوال این است آیا زنم می تواند بعد از مدتی اعلام نماید چون تامین مسکن بر عهده مرد بوده است باید اجاره منزل مسکونی به میزانی که به نام زن بوده است را از زمانی که به نام زن شده است را از مرد طلب کند ؟ اگر جواب مثبت است چه تعهدی از زنم بگیرم که در آینده چنین طلبی نکند ؟

13 فروردین 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی