چگونه دو دانگ از خانه ام را به نام همسرم کنم که نتواند آن را بفروشد؟

بنده تصمیم دارم دو دانگ از منزل مسکونی که قرار است خریداری نمایم را به نام همسرم بزنم. با توجه به آنکه تامین منزل مسکونی بر عهده مرد است ،چه تعهدی بگیرم که زنم اقدام به فروش دودانگ خود ننماید و در صورت تغییر منزل مسکونی ، مبلغ دو دانگ را در خرید منزل مسکونی بعد هزینه نماید؟

13 فروردین 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی