عدم حضور و اسفاده از آب داخل حیات آیا باید شاز ساختمان را بدهم؟

باتوجه به عدم حضور در آپارتمان و استفاده از شیر آب داخل حیات مدرک هزینه قبض آب ولی بفیه قبوض صفر اینک از افراد داخل آپارتمان باید شکایت کنیم یا مدیر ساختمان که برای نظافت فردی را برای شستشوی راه پله ها و محیط آپارتمان میاوردن

13 فروردین 1399 88

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی