حضانت فرزندپس از7سالگی

باسلام آیاجهت نگهداری فرزنددخترکه 7سالش تما شده توسط پدر احتیاج به تنطیم دادخواست ورای دادگاه می باشد ؟

13 فروردین 1399 15
سلام
خیر بعد از هفت سالگی حضانت با پدر است و نیاز به تقدیم دادخواست نیست و اگر مادر از تحویل کودک امتناع می کند قابلیت تعقیب کیفری دارد مگر کودک از رفتن نزد پدر خوداری و دادگاه این عمل را به نفع کودک احراز کند که در این صورت کودک نزد مادر خواهد بود و پدر حق ملاقات دارد
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی