آیا ازدواج مجدد به حکم قانون به زن حق طلاق می دهد؟

اگر زن تمکین نکرد و با حکم قانون ازدواج مجدد کردم، آیا می توانم زنم را طلاق ندهم یا با ازدواج مجدد باید ایشون را طلاق بدهم؟و اگر قانون اجازه دهد طلاقش ندهم تا چه مدت اجازه دارم طلاقش ندهم ؟

13 فروردین 1399 72

سلام کاربر محترم ، جواز ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه می باشد ، پس ازدواج مجدد شما خللی در ازدواج اول ایجاد نمیکند و نیاز به طلاق نیست ولی زوجه اول میتواند به زندگی برگردد و تمکین نماید ، زوج هر زمان میتواند همسر خود را طلاق دهد اما زوجه فقط موارد محدودی در قانون وجود دارد که میتواند تقاضای طلاق نماید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی