شکایت

الان چن ساله پدرم پسرعمموبرده سرکارتوی سلفچگان قم،بعدهمین حدودیک ماهه پیش پسرعمم بایکی ازکارکنای اونجا دزدی کردن،چون ک بابام بردش سرکار ب چشه بابامم میبینن ک آره چون بابام دست پسرعمموتوشرکت بندکرده حتمامیدونسته وازین داستانا،باباموازکاربیکارکردن،غیبتم براش زدن ک دگ نمیتونه بیمه بیکاری بگیره،پسرعمم بااون همدستش زندانه،الان مثلامامیتونیم ازپسرعمم شکایت کنیم؟؟؟؟؟

14 فروردین 1399 72

شکایت معنی نداره. مالک اموال حق شکایت داره
از طرفی صرف سوء ظن کارفرما هم دلیل شکایت نیست
اگر منظورت غیبت رد کردن در سر کار بوده که باعث اخراج بشه باید بر ه بازرسی اداره کار و گزارش بده و تقاضای بازرسی کار بده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی