شرط ضمن قرارداد

سلام برای یک قرارداد شرطی با طرف معامله گذاشتیم که به نفع من بود الان من میخوام بگذرم که اون اقا انجام نده میخوام ببینم که اگه از شرط بگذرم معامله باطل میشه ؟

14 فروردین 1399 113

سلام به استنادماده ۲۴۴ قانون مدنی طرف معامله که
شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن است که این
شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط است
و باعث باطل شدن معامله نخواهد شد چون شرط به نفع شما بوده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی